Pogoji uporabe

POGOJI UPORABE APLIKACIJE »LJUBLJANA BY WHEELCHAIR«

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Splošni pogoji uporabe aplikacije »LJUBLJANA BY WHEELCHAIR« so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Evropsko splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) ter drugih navezujočih pravnih podlagah.

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje aplikacije »LJUBLJANA BY WHEELCHAIR« ter pravice ter dolžnosti uporabnika te aplikacije.

Pogoji uporabe predstavljajo pravni dogovor med uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem Dostopnost d.o.o. za uporabo storitev aplikacije »LJUBLJANA BY WHEELCHAIR« (v nadaljevanju aplikacija). Kadar uporabnik dostopa do aplikacije ali jo kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe.

Končni uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, aplikacije in z njo povezanih storitev ne sme uporabljati.

 

2. člen

V aplikaciji so opisane dejavnosti in storitve, ki so uporabnikom (predvsem turistom) dostopne v okviru turistične ponudbe, z jasnim opisom ponudbe, ki razjasni primernost ponudbe glede na uporabnikovo stopnjo invalidnosti in njegove potrebe.

Družba Dostopnost d.o.o. (v nadaljevanju DOSTOPNOST)  je lastnica predmetne aplikacije in izrecno izpostavlja, da v svoji aplikaciji zgolj nudi preverjene  informacije o dostopnosti in primernosti gibalno oviranim uporabnikom.

Z vstopom na spletno mesto uporabnik potrjuje, da je s temi Pogoji uporabe seznanjen, da z njimi soglaša in da ga njihove določbe zavezujejo.

Ti Pogoji uporabe veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe aplikacije.

 

ODGOVORNOST  IN DELOVANJE APLIKACIJE

3. člen

Informacije o dostopnosti  in primernosti, ki jih ponuja aplikacija so posredovali posamezni turistični ponudniki.

DOSTOPNOST ne odgovarja za netočnost posredovanih informacij s strani turističnih ponudnikov in se jo s prejemov teh pogojev uporabe izrecno eskulpira kakršnekoli odškodninske odgovornosti, ki bi bila lahko v posledici oziroma vzročni zvezi z nastalo škodo in zanašanjem na informacijo pridobljeno s predmetno aplikacijo.

DOSTOPNOST ni odgovorna za stvarne in/ali pravne napake predmeta, ki ga ponuja turistični ponudnik.  Za stvarne in pravne napake odgovarja ponudnik v celoti sam.

DOSTOPNOST  si bo prizadevala, da:

  • bo aplikacija delovalo nemoteno, vendar pa za izpad oziroma nedelovanje, ki je posledica višje sile ali dejanj tretjega, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odstraniti, ne odgovarja.
  • bo v primeru izpada oziroma nedelovanja spletnega mesta ta začela delovati v najkrajšem možnem času.
  • bodo podatki ažurno, točno, preverjeno ter pravočasno in na ustrezen način objavljeni na aplikaciji.

DOSTOPNOST ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini aplikacije, hkrati pa si pridržuje pravico, da spreminja, briše, dopolnjuje in posodablja funkcionalnosti kateregakoli dela vsebine.

Aplikacija je javno dostopna. Storitev je na voljo 24 ur na dan in 365 dni na leto.

DOSTOPNOST uporabnike opozarja, da se lahko prenos podatkov ob pregledovanju, uporabi storitev in vsebin na spletnih mestih zaračunava po ceniku njihovih operaterjev oz. ponudnikov storitev.

DOSTOPNOST v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe aplikacije, ampak si bo za nemoteno delovanje aplikacije zgolj prizadeval.

DOSTOPNOST ni odgovorna za občasno nedelovanje aplikacije, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka. DOSTOPNOST zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Podatki na aplikaciji so zgolj informativne narave, zato DOSTOPNOST ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. DOSTOPNOST  ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere turističnega ponudnika. Prav tako si DOSTOPNOST pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na aplikaciji. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

 

4. člen

DOSTOPNOST  se zavezuje, da bo uporabniku  vselej zagotovil naslednje informacije:

a) identiteto turističnega ponudnika  (ime in sedež podjetja),

b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s turističnim  ponudnikom:

  • e-pošta, naslov, telefon
  • slika ter zemljevid, kjer se ponudnik nahaja
  • kratek opis turističnega ponudnika
  • dostopni simboli
  • stroškovni rang

Dostopnost izrecno izpostavlja, da je namen aplikacije informativne narave, tako da se ciljni uporabnik lahko seznani z relevantnimi informacijami za turista, ki je gibalno oviran. Za podrobnejše in predvsem nadaljnje informacije ter rezervacije, vplačila itd., se uporabnik na podlagi prejetih informacij iz aplikacije,  obrne neposredno ponudniku.

 

POMEN POJMOV

5. člen

Storitev aplikacije – je nudenje informacije z iskalnikom podprtim z Google zemljevidom gibalno oviranemu obiskovalcu mesta Ljubljane (uporabnik) dostopnih objektov po Ljubljani, po več kategorijah: Sleep, See, Drink, Eat, Shop, Do, Toilet.

Uporabnik storitve - je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja storitev aplikacije.
(Turistični) ponudnik – vsak ponudnik turističnih zmogljivosti, ki je primeren za gibalno ovirane turiste oziroma uporabnike aplikacije.

Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen. Posameznik pa mora biti določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek, pri čemer je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko, enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

IP številka - IP številka kot identifikacijska številka računalnika je po mnenju Informacijskega pooblaščenca podatek, s katerim se da posameznika vsaj določljivo identificirati. Kot taka se šteje za varovan osebni podatek, ki se ga na podlagi veljavne zakonodaje lahko obdeluje zgolj, če obstaja zakonska podlaga ali osebna privolitev posameznika. V nasprotnem primeru je IP naslov varovani osebni podatek, katerega obdelava je prepovedana.

PRENOS APLIKACIJE

6. člen

Uporabnik lahko aplikacijo, glede na obstoječi pametni telefon in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:

- Apple iOS: iTunes Store,

- Google Android: Play Store

Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku za GRPS prenos v tujini.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

7. člen

Vsi podatki, podobe ter druge informacije na aplikaciji so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine. S prenosom aplikacije uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu ali (tabličnem) računalniku.  DOSTOPNOST tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu  družbe DOSTOPNOST. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij aplikacije, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje aplikacije.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

8.  člen

Ob vsakem obisku  aplikacije se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika (npr. IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). DOSTOPNOST  tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. DOSTOPNOST ima vpogled v celotno statistiko  aplikacije. DOSTOPNOST spremlja statistiko števila potegov (»download-ov«) in uporabe aplikacije.


Dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 2 meseca, nato se brišejo.

DOSTOPNOST  se zavezuje, da bo osebne podatke pridobljene prek prenosa aplikacije, varovala skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, evropsko zakonodajo (GDPR) in določili tega člena.

 

Uporabnik z označitvijo ustreznega polja poda izrecno osebno soglasje,  da DOSTOPNOST kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer naslednje kategorije osebnih podatkov:

 

  • IP naslov uporabnika

 

Uporabnik s podajo soglasja potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami, kot so npr. pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

 

Uporabnik hkrati soglaša, da DOSTOPNOST podatke iz tega člena obdeluje in zbira za namene:

- statističnih obdelav.

 

DOSTOPNOST zagotavlja, da bo prejete osebne podatke uporabnikov in vse ostale podatke, obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi uporabnika, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. DOSTOPNOST  bo hranila osebne podatke le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.

 

Uporabnik s podanim soglasjem hkrati soglaša in pooblašča DOSTOPNOST, da za namene:

- določene v teh pogojih uporabe, posreduje osebni podatek o uporabniku svojim podizvajalcem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun,

 

Soglasje se lahko prekliče kadarkoli pisno na naslov Dostopnost d.o.o., Žitna ulica 9, 9000 Murska Sobota, s pripisom preklic, na elektronskem naslovu: aljosa@pridem.si.

OBVEZNOSTI UPORABNIKA

9. člen

Uporabnik aplikacije se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Aplikacije ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil aplikaciji ali družbi DOSTOPNOST.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.ljubljanabywheelchair.com.

Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike DOSTOPNOST, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

DOSTOPNOST lahko v skladu z veljavno zakonodajo in svojo poslovno politiko spreminja oz. dopolnjuje splošne pogoje, o čemer mora seznaniti uporabnika na primeren način. Obvestilo o spremembi oz. dopolnitvi Splošnih pogojev se uporabniku posreduje preko sistema sporočil znotraj aplikacije.

Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani iz tega člena. V kolikor se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, mora prenehati uporabljati aplikacijo in jo izbrisati iz svojega mobilnega telefona in/ali tabličnega računalnika. Morebitne spore bosta DOSTOPNOST in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

 

Te splošni pogoji pričnejo veljati in se uporabljati z dnem 30.06.2018.